لاماسو

تا به حال به صورت جدی درباره خودم طوری که بخوام چیزی دربارش بنویسم فکر نکردم، الان هم زمانش نمیدونم .